โปรโมชั่น!

ByPichawee มีบริการคอร์สออนไลน์ที่หลากหลาย สิ่งที่เราแตกต่างจากคอร์สอื่นๆ คือการดูแลใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับจริตและเส้นทางการเติบโตของแต่ละคน

Online course ทั้งหมดนี้ ถูกออกแบบบนพื้นฐานของหลักการทางจิตวิทยา โดยผู้ออกแบบที่จบการศึกษาด้านจิตวิทยาและมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยตรง

หลักการที่ประยุกต์ในการออกแบบ online course ได้แก่ Positive Psychology และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

 

อย่างไรก็ตาม online course เหล่านี้ไม่ใช่โปรแกรมบำบัดหรือรักษาอาการบกพร่องทางจิต แต่เป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

i-smart

ค้นหา Passion ค้นหาเป้าหมาย และสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

i-strong

เน้นเปลี่ยนมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวกกับตัวเอง เห็นคุณค่า และมีความสุข

LOVE STRONG

ทำความเข้าใจความรัก วิธีดูแลความสัมพันธ์ให้ยืนยาวนาน และวิธีรับมือเมื่อผิดหวังจากความรัก